Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze voorwaarden worden verstaan onder:

Opdrachtgever:
degene die de overeenkomst met Eureca Casemanagement & Organisatieadvies aangaat;

Eureca Casemanagement & Organisatieadvies:
opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht, hierna te noemen Eureca-advies;

Opdracht:
het ten behoeve van de opdrachtgever leveren van diensten.


Artikel 2. Toepassing
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeen-komsten tussen Eureca-advies en opdrachtgevers. Per opdracht kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Eureca-advies schriftelijkzijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van deopdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden zijntevens van toepassing op alle overeenkomsten met Eureca-advies, voor deuitvoering waarvan derden worden betrokken. Indien een of meerdere bepalingenin deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding
In de offertes van Eureca-advies wordt uitgegaan van de informatie die door deopdrachtgever is verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid van offertes is beperkt tot 30 dagen na uitgifte, tenzij schriftelijk anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Eureca-advies niet tot het verrichtenvan een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van deopgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.Alleen een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgeververbindt Eureca-advies tot het uitvoeren van een opdracht. De overeenkomstheeft het karakter van een inspannings-verplichting. De opdrachtgeverstaat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie heeft verstrekt. Eureca-advies zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 4. Ter beschikking stellen informatie
Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever alle door Eureca-advies benodigde informatie uiterlijk 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders vastgelegd.

Artikel 5. Ter beschikkingstelling van medewerkers
Naast medewerkers van Eureca-advies kunnen ook derden worden betrokken bij de uitvoering van een opdracht. Eureca-advies is vrij een medewerker door een andere te vervangen. Eureca-advies garandeert dat de vervangende medewerker van vergelijkbare kwaliteit is. De voor Eureca-advies uit de voorwaarden voort-vloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op zowel eigen medewerkers als op de door Eureca-advies van derden betrokken medewerkers.

Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht
De geldende tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn vermeld op de door Eureca-advies aan de opdrachtgever verstrekte offerte. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven en kosten in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven tevens exclusief de met de opdracht samenhangende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, huur van ruimtes, secretariaats- en administratiekosten.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
De betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen de tussen Eureca-advies en de opdrachtgever overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalings-verplichting niet op en dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan Eureca-advies schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Als blijkt dat het gefactureerde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen op de bankrekening van Eureca-advies is bijgeschreven, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering van Eureca-advies terstond opeisbaar. Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf de op grond van de hierboven vermelde bepaling geldende vervaldatum tot en met de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Indien terzake van de betaling van de declaratie door de opdrachtgever (buiten)-gerechtelijke incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn alle door Eureca-advies gemaakte daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt Eureca-advies zich tevens het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen terzake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, één en ander onverminderd de overige rechten van Eureca-advies.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien beide partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Eureca-advies dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. De annuleringskosten van mogelijk reeds gereserveerde accommodatie komen steeds voor rekening van de opdrachtgever. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever zal Eureca-advies de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van dedienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerkosten, zijn die voor rekening van de opdrachtgever. Dit zal schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.

Artikel 9. Ontbinding en annulering van een opdracht
Indien een opdrachtgever of Eureca-advies niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien is Eureca-advies respectievelijk de opdrachtgever, na ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk Eureca-advies. In geval van betalingsonvermogen, aanvraag van faillissement, aanvraag van surséance van betaling, aanbieding van een crediteurenakkoord, beslaglegging of dreigende beslaglegging ten laste van de opdrachtgever respectievelijk Eureca-advies, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever respectievelijk Eureca-advies, is de opdrachtgever c.q. Eureca-advies direct in verzuim en kan Eureca-advies respectievelijk de opdrachtgever de overeenkomst met directe ingang van rechtswege ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk Eureca-advies, zonder dat daartoe een opzegtermijn of ingebrekestelling is vereist. Bij een ontbinding heeft Eureca-advies recht op een redelijke compensatie. Deze redelijke compensatie wordt vastgesteld op de kosten verbonden aan de door Eureca-advies in het kader van de overeenkomst reeds aangegane externe verplichtingen. Eureca-advies houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door de opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden, waarbij de in het kader van de werkzaamheden tot stand gebrachte materialen ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Indien een opdracht wordt afgezegd, worden de volgendeannuleringskosten in rekening gebracht:binnen 4 tot 6 weken voor de aanvangsdatum: 10%binnen 1 tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25%binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum: 50% van het verschuldigde factuurbedrag.Het volledige factuurbedrag is verschuldigd bij annulering na aanvang van de opdracht.

Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht
Alle door Eureca-advies geleverde zaken, waaronder mede begrepen rapporten, adviezen, overeenkomsten, protocollen, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eureca-advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit. Genoemde zaken blijven eigendom van Eureca-advies totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Eureca-advies gesloten overeenkomsten is nagekomen.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eureca-advies is een opdrachtgever niet gerechtigd tot gebruikmaking van kennis, werkwijzen, aanpak en materialen. Evenmin mag één en ander worden doorverkocht of op andere wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, voor welk doel dan ook. Eureca-advies behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid
Eureca-advies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Eureca-advies zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Eureca-advies aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Eureca-advies, haar werkwijze e.d.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor tekortkomingen kan slechts voortvloeien uit de in artikel 3 genoemde verplichtingen en eventuele verplichtingen voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst door Eureca-advies schriftelijk zijn toegezegd. De aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt overigens begrensd tot het bedrag van het honorarium dat Eureca-advies voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, met een maximum van € 5000,00. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een half jaar, geldt een verdere begrenzing tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden, met een maximum van € 5000,00. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Eureca-advies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever vervallen. De opdrachtgever kan de schade tot 1 jaar na het afronden van de opdracht melden. Eureca-advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een opdracht aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Het behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Eureca-advies en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen
Indien tussen de opdrachtgever en Eureca-advies een geschil optreedt trachtenpartijen in minnelijk overleg tot een regeling te komen. Wanneer een regeling in der minne niet mogelijk is zal het geschil in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Artikel 15. Overige voorwaarden
In gevallen waar dit reglement niet voorziet beslist de directie van Eureca-advies.

Artikel 16. Werking
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, alwaar Eureca-advies is ingeschreven onder nummer 01115596. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Grou, 24 november 2006
 

Voorwaarden

Artikel 1. Begripsbepalingen
In deze voorwaarden worden verstaan onder:

Opdrachtgever:
degene die de overeenkomst met Eureca Casemanagement & Organisatieadvies aangaat;

Eureca Casemanagement & Organisatieadvies:
opdrachtnemer zoals vermeld in de desbetreffende overeenkomst voor het uitvoeren van een opdracht, hierna te noemen Eureca-advies;

Opdracht:
het ten behoeve van de opdrachtgever leveren van diensten.


Artikel 2. Toepassing
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeen-komsten tussen Eureca-advies en opdrachtgevers. Per opdracht kunnen aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van toepassing zijn. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij deze door Eureca-advies schriftelijkzijn aanvaard. De toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van deopdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze voorwaarden zijntevens van toepassing op alle overeenkomsten met Eureca-advies, voor deuitvoering waarvan derden worden betrokken. Indien een of meerdere bepalingenin deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden,blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

Artikel 3. Grondslag offertes en opdrachtaanvaarding
In de offertes van Eureca-advies wordt uitgegaan van de informatie die door deopdrachtgever is verstrekt. Alle offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid van offertes is beperkt tot 30 dagen na uitgifte, tenzij schriftelijk anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Eureca-advies niet tot het verrichtenvan een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van deopgegeven prijs. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.Alleen een schriftelijke opdrachtbevestiging door de opdrachtgeververbindt Eureca-advies tot het uitvoeren van een opdracht. De overeenkomstheeft het karakter van een inspannings-verplichting. De opdrachtgeverstaat er voor in dat hij naar beste weten alle voor de opdrachtuitvoering benodigde informatie heeft verstrekt. Eureca-advies zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

Artikel 4. Ter beschikking stellen informatie
Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever alle door Eureca-advies benodigde informatie uiterlijk 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht, tenzij schriftelijk anders vastgelegd.

Artikel 5. Ter beschikkingstelling van medewerkers
Naast medewerkers van Eureca-advies kunnen ook derden worden betrokken bij de uitvoering van een opdracht. Eureca-advies is vrij een medewerker door een andere te vervangen. Eureca-advies garandeert dat de vervangende medewerker van vergelijkbare kwaliteit is. De voor Eureca-advies uit de voorwaarden voort-vloeiende verplichtingen zijn van overeenkomstige toepassing op zowel eigen medewerkers als op de door Eureca-advies van derden betrokken medewerkers.

Artikel 6. Tarieven en kosten van de opdracht
De geldende tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn vermeld op de door Eureca-advies aan de opdrachtgever verstrekte offerte. Tenzij anders vermeld zijn deze tarieven en kosten in euro’s en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege. Tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders staat aangegeven zijn de tarieven tevens exclusief de met de opdracht samenhangende kosten, zoals reis- en verblijfskosten, huur van ruimtes, secretariaats- en administratiekosten.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden
De betaling van de geleverde diensten dient te geschieden binnen de tussen Eureca-advies en de opdrachtgever overeengekomen termijn, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de declaratiedatum. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand, zullen de verschuldigde kosten maandelijks in rekening worden gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Bezwaar tegen de hoogte van de declaratie schort de betalings-verplichting niet op en dient binnen 14 dagen na factuurdatum door opdrachtgever aan Eureca-advies schriftelijk kenbaar te zijn gemaakt. Als blijkt dat het gefactureerde bedrag niet binnen de betalingstermijn van 30 dagen op de bankrekening van Eureca-advies is bijgeschreven, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de vordering van Eureca-advies terstond opeisbaar. Over het openstaande bedrag is de opdrachtgever vanaf de op grond van de hierboven vermelde bepaling geldende vervaldatum tot en met de dag van algehele voldoening de wettelijke rente verschuldigd. Indien terzake van de betaling van de declaratie door de opdrachtgever (buiten)-gerechtelijke incassomaatregelen noodzakelijk zijn, zijn alle door Eureca-advies gemaakte daaraan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bij gebreke van tijdige betaling door de opdrachtgever behoudt Eureca-advies zich tevens het recht voor de (verdere) uitvoering van haar verplichtingen terzake van de overeenkomst op te schorten of de lopende overeenkomst geheel of gedeeltelijk, zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren, één en ander onverminderd de overige rechten van Eureca-advies.

Artikel 8. Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk
De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning kan worden beïnvloed indien beide partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze en omvang van de opdracht en/of daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoeding beïnvloedt, zal Eureca-advies dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk schriftelijk melden. De annuleringskosten van mogelijk reeds gereserveerde accommodatie komen steeds voor rekening van de opdrachtgever. Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever zal Eureca-advies de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van dedienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerkosten, zijn die voor rekening van de opdrachtgever. Dit zal schriftelijk aan de opdrachtgever gemeld worden.

Artikel 9. Ontbinding en annulering van een opdracht
Indien een opdrachtgever of Eureca-advies niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldaan heeft aan de verplichtingen welke voor haar uit de overeenkomst voortvloeien is Eureca-advies respectievelijk de opdrachtgever, na ingebrekestelling gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst en met directe ingang van rechtswege te doen ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk Eureca-advies. In geval van betalingsonvermogen, aanvraag van faillissement, aanvraag van surséance van betaling, aanbieding van een crediteurenakkoord, beslaglegging of dreigende beslaglegging ten laste van de opdrachtgever respectievelijk Eureca-advies, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de opdrachtgever respectievelijk Eureca-advies, is de opdrachtgever c.q. Eureca-advies direct in verzuim en kan Eureca-advies respectievelijk de opdrachtgever de overeenkomst met directe ingang van rechtswege ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever respectievelijk Eureca-advies, zonder dat daartoe een opzegtermijn of ingebrekestelling is vereist. Bij een ontbinding heeft Eureca-advies recht op een redelijke compensatie. Deze redelijke compensatie wordt vastgesteld op de kosten verbonden aan de door Eureca-advies in het kader van de overeenkomst reeds aangegane externe verplichtingen. Eureca-advies houdt in geval van een ontbinding aanspraak op betaling door de opdrachtgever van de declaraties voor de tot op het moment van de ontbinding verrichte werkzaamheden, waarbij de in het kader van de werkzaamheden tot stand gebrachte materialen ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht. Indien een opdracht wordt afgezegd, worden de volgendeannuleringskosten in rekening gebracht:binnen 4 tot 6 weken voor de aanvangsdatum: 10%binnen 1 tot 4 weken voor de aanvangsdatum: 25%binnen 7 dagen voor de aanvangsdatum: 50% van het verschuldigde factuurbedrag.Het volledige factuurbedrag is verschuldigd bij annulering na aanvang van de opdracht.

Artikel 10. Intellectueel eigendomsrecht
Alle door Eureca-advies geleverde zaken, waaronder mede begrepen rapporten, adviezen, overeenkomsten, protocollen, software, (elektronische) bestanden enz. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eureca-advies worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte zaken anders voortvloeit. Genoemde zaken blijven eigendom van Eureca-advies totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit alle met Eureca-advies gesloten overeenkomsten is nagekomen.Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Eureca-advies is een opdrachtgever niet gerechtigd tot gebruikmaking van kennis, werkwijzen, aanpak en materialen. Evenmin mag één en ander worden doorverkocht of op andere wijze aan derden worden ter beschikking gesteld, voor welk doel dan ook. Eureca-advies behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11. Vertrouwelijkheid
Eureca-advies is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Eureca-advies zal in het kader van de opdracht alle voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Eureca-advies aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van Eureca-advies, haar werkwijze e.d.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
Aansprakelijkheid voor tekortkomingen kan slechts voortvloeien uit de in artikel 3 genoemde verplichtingen en eventuele verplichtingen voor zover deze bij het aangaan van de overeenkomst door Eureca-advies schriftelijk zijn toegezegd. De aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door tekortkomingen wordt overigens begrensd tot het bedrag van het honorarium dat Eureca-advies voor haar werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen, met een maximum van € 5000,00. Bij opdrachten met een looptijd langer dan een half jaar, geldt een verdere begrenzing tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste 6 maanden, met een maximum van € 5000,00. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Eureca-advies in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen een jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de rechten van de opdrachtgever vervallen. De opdrachtgever kan de schade tot 1 jaar na het afronden van de opdracht melden. Eureca-advies behoudt zich het recht voor om wijzigingen in een opdracht aan te brengen indien zij dit nodig acht voor het bereiken van het resultaat of in geval van overmacht. Het behoudt zich tevens het recht voor wijzigingen aan te brengen in organisatie en personele inzet.

Artikel 13. Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen Eureca-advies en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14. Geschillen
Indien tussen de opdrachtgever en Eureca-advies een geschil optreedt trachtenpartijen in minnelijk overleg tot een regeling te komen. Wanneer een regeling in der minne niet mogelijk is zal het geschil in eerste aanleg worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Leeuwarden.

Artikel 15. Overige voorwaarden
In gevallen waar dit reglement niet voorziet beslist de directie van Eureca-advies.

Artikel 16. Werking
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Leeuwarden, alwaar Eureca-advies is ingeschreven onder nummer 01115596. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Grou, 24 november 2006