Klachten procedure Eureca Casemanagement & organisatie advies

Eureca Casemanagement & Organisatieadvies wil  u als klant de beste dienstverlening voor verzuim- en arbeidsongeschiktheidsbegeleiding bieden. Wij hebben kwaliteit hoog in het vaandel. We horen graag van u wat u van onze dienstverlening vindt. Heeft u een klacht of een compliment? Laat het ons weten!

Klachten?

Eureca streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Bent u ontevreden over onze dienstverlening, dan vragen wij u hierover in eerste instantie telefonisch contact op te nemen met één van de registercasemanagers van Eureca. Dit kan via telefoonnummer 0566 – 653 826. Eenvoudige klachten proberen wij samen met u op te lossen.

Bij een ingewikkelder klacht kunt u uw klacht bij voorkeur via e-mail info@eureca-advies.nl  of schriftelijk (Hoflanswei 2, 9001 ZN Grou) indienen.

Via onze klachtenprocedure zullen wij uw klacht vervolgens zorgvuldig behandelen en oplossen.

De procedure

Uw klacht indienen
U kunt uw klacht schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Voorzie uw klacht of bericht in ieder geval van de onderstaande gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats, e-mailadres en het telefoonnummer waarop u bereikbaar bent.
  • De contactgegevens van de wederpartij (degene tegen wie uw klacht is gericht);
  • Onderwerp van het geschil/klacht, omschrijving van de situatie waar u uw klacht over wilt indienen of de beslissing waar u het niet mee eens bent;
  • Indien u belangenbehartiger bent dient u aan te geven voor wie u dit bent.
  • Uw voorstel om de klacht op te lossen.

Anonieme klachten kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Uw klacht wordt in behandeling genomen
Nadat u uw klacht heeft ingediend, ontvangt u binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Vervolgens wordt de klacht onderzocht door de verantwoordelijke registercasemanager, die contact met u zal opnemen zodat u uw klacht nader kunt toelichten. Uiteraard neemt Eureca daarna het initiatief om te spreken met alle partijen die met de klacht te maken hebben. Vervolgens wordt uw klacht geregistreerd op het daartoe beschikbaar gestelde klachtenregistratieformulier.

Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie wordt tot een uitspraak gekomen. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties Eureca aanbrengt en draagt u een oplossing aan voor uw klacht.

Bij een ongegronde of deels gegronde klacht wordt de uitspraak uiteraard gemotiveerd. Binnen één maand na het contact waarin u uw klacht nader heeft kunnen toelichten, ontvangt u van de Directie van Eureca een schriftelijke uitspraak.

Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de Directie van Eureca. U wordt dan uitgenodigd voor een gesprek om uw bezwaar mondeling toe te lichten bij een niet betrokken directielid. Eventueel wordt daarbij een mediator ingeschakeld of uitgeweken naar een externe partij. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de Directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Wanneer u vindt dat de klacht door de Directie niet goed is afgehandeld, dan kunt u zich wenden tot de klachten commissie van onze beroepsvereniging de RSC

Uitzonderingen op deze klachtenprocedure

Een aantal situaties zijn uitgezonderd van bovenstaande klachtenprocedure:

  • De registercasemanagers van Eureca werken volgens de Gedragscode van de Registerberoepsvereniging Register specialistisch Casemanagement. (RSC). Een claim betreffende financiële schade die u door toedoen van een registercasemanager van Eureca meent te hebben opgelopen, wordt niet binnen onze klachtenprocedure behandeld. Wij zullen uw klacht en claim doorsturen naar de klachtencommissie van de RSC. U kunt er daarom voor kiezen om uw klacht rechtstreeks bij de RSC in te dienen. (register-rsc.nl)
  • Bent u werknemer en heeft u onvrede over een advies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten? Dan valt uw klacht niet onder de klachtprocedure van Eureca. Hiervoor is de procedure  van het deskundigenoordeel door het UWV bedoeld. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid van een 2e opinion procedure.
  • Bent u werknemer en heeft u onvrede over de benadering van de bedrijfsarts? Dan valt uw klacht onder de klachtenprocedure van de betreffende Bedrijfsarts of diens bedrijfsartsen organisatie. Wij zullen de klacht in dat geval aan de betreffende bedrijfsarts overdragen
  • Op overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer (Eureca) is het Nederlands recht van toepassing. Beide partijen zijn onverhinderd om het geschil in eerste aanleg voor te leggen aan de bevoegde rechter. Eureca streeft er in alle gevallen naar om een geschil met een opdrachtgever in goed overleg op te lossen of tot een regeling te komen, zonder tussenkomst van de rechter. Wanneer het na onderling overleg niet mogelijk is om tot een oplossing te komen, kan het geschil alsnog worden voorgelegd aan de klachtencommissie van de RNVC of alsnog aan de bevoegde rechter.

Algemene voorwaarden

Naast deze klachtenprocedure zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Contact

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt contact met ons opnemen op telefoonnummer

0566 – 653 826. Wij staan u graag te woord.

Download hier het klachtenformulier.